الف : کلیات

1- پشتیبانی از کشف، شناسایی و پرورش استعدادهای برتر و سرآمد در راستای رشد و بالندگی سرمایه‌‌های خدادادی و ملی؛

2- هدایت و حمایت از استعدادهای برتر برای ایجاد فرصت‌‌های رشد و حضور فعال آنان در جامعه؛

3-  ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی، تقویت تعلق ملی و استانی و مسئولیت پذیری میان نخبگان و استعدادهای برتر در راستای برآوردن انتظارات جامعه از آن؛

4- تلاش در جهت نهادینه‌‌کردن جریان تصمیم‌‌گیری و تصمیم‌‌سازی در جامعه به دست نخبگان؛

5- بستر سازی در جهت رفع نیازهای نخبگان و استعدادهای برتر استان.

 

ب : روش اجراي اهدف:

1- پشتیبانی از چرخه تبدیل علم به ثروت در قالب تجاری‌‌سازی ایده‌‌ها و دستاوردهای جوانان و نوجوانان؛

2- برنامه‌‌ریزی برای بهره‌‌گیری صحیح از ظرفیت‌‌های داخلی و خارجی در زمینه کمک و مشارکت مردمی در امور نخبگان، جمعیت‌‌های نخبگانی و نخبه‌‌پروری؛

3- گسترش ارتباطات مردمی، نهادها، موسسات دولتی و غیر دولتی، مراکز مرتبط با استعدادهای درخشان؛

4- شناسایی و سامان‌‌دهی خیران در راستای اهداف مجمع؛

5- تلاش جهت گسترش فرهنگ نخبه‌‌پروری، حمایت و تکریم از نخبگان؛

6- ایجاد زمینه اشتغال مناسب استعدادهای برتر و نخبگان.